ขับปลอดภัย คลายกังวล สมพงษ์ ใจซื่อ

ISBN:

Published: 2007

Paperback

176 pages


Description

ขับปลอดภัย คลายกังวล  by  สมพงษ์ ใจซื่อ

ขับปลอดภัย คลายกังวล by สมพงษ์ ใจซื่อ
2007 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 176 pages | ISBN: | 4.66 Mb

หนังสือเลมนีประกอบดวยขอคิดตางๆ ทีผูขับขีมักมองขาม หรือมิไดเอาใจใสเทาทีควร อาจดวยเพราะคิดวาเปนเรืองธรรมดาๆ ไมนามีภัยอันตรายแฝงเรนทีจะนำไปสูภัยใหญหลวงไดหนังสือเลมนีไดใหคำแนะนำหรือสะกิดเตือนผูขับขีใหตระหนักถึง เพิมเติมแนวคิด จิตสำนึก ทักษะ และสิงทีผูMoreหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อคิดต่างๆ ที่ผู้ขับขี่มักมองข้าม หรือมิได้เอาใจใส่เท่าที่ควร อาจด้วยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไม่น่ามีภัยอันตรายแฝงเร้นที่จะนำไปสู่ภัยใหญ่หลวงได้หนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำหรือสะกิดเตือนผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึง เพิ่มเติมแนวคิด จิตสำนึก ทักษะ และสิ่งที่ผู้ขับขี่อาจหลงลืมไป เพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายด้วยอาการครบถ้วนที่มนุษย์ต้องการ โดยเน้นการขับขี่ที่รอบคอบสารบัญ1.

อุบัติเหตุ – เหตุที่ไม่มีใครอยากพบอยากเจอ2. “5 ไม่” ทางเดินของอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่มักไม่ค่อยคำนึงถึง3. ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ – มูลเหตุสู่อุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่มักมองข้าม4. ผู้หญิงขับรถกับภัยรอบตัว5. ตรวจรถก่อนใช้งาน หรือก่อนเดินทางไกล6. ขับรถทางไกล – ทุกอย่างต้องพร้อม7. การเปลี่ยนขนาดยาง – ความชอบและความรู้ต้องมีเท่ากัน8.

ตัดแต้ม – รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม9. รถเกียร์อัตโนมัติ – ถ้าไม่เข้าใจก็อันตรายเหมือนกัน (1)10. รถเกียร์อัตโนมัติ – ถ้าไม่เข้าใจก็อันตรายเหมือนกัน (2) : การแซง...ฯลฯ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ขับปลอดภัย คลายกังวล":


fitness-gniezno.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us